Haberler

Ses ve Görüntü Arşivi

 • Resim Galerisi

 •           739.Vuslat

 • English Page

  Yaklaşan Etkinlikler

  1. “Semâ Mukâbelesi”

   Mayıs 27 @ 19:00 - 20:30

  Türk Müziği Konseri

  08 Mayıs 2009

  “Hacı Sâdullah Ağa ve Tanbûrî İzak’ın Şedaraban Faslı ve Tasavvuf Müziği” konseri yapıldı.

   

  Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun Mayıs Ayı Türk Müziği konserinde  “Hacı Sâdullah Ağa ve Tanbûrî İzak’ın Şedaraban Faslı & Tasavvuf Müziği” icra edildi.

   

  Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda düzenlenen ve Hz. Mevlana Torunlarından Esin Çelebi Bayru’nunda katıldığı konserin ses kaydı en kısa zamanda Mutriban sitemize yüklenecektir.

   

   

   

   

  Resimler: Ramazan Bahar

   

  T.C.

   KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

   KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU

   

  TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

   

  Hacı Sâdullah Ağa ve Tanbûrî İzak’ın

   

  Şedaraban Faslı & Tasavvuf Müziği

   

  Tarih: 08 Mayıs 2009 Cuma

  Yer: Mevlana Kültür Merkezi

  Saat: 21.00

   

    BİRİNCİ BÖLÜM

        1.Şedaraban Peşrev     

           Gazi Giray Han

   

        2.Şedaraban Beste

           Beste: Hacı Sâdullah Ağa

           Güfte: Dâniş

   

           Ne dem ki sînesi ol gül-ruhun küşâde olur

           Gönülde şevk u muhabbet deha ziyâde olur

           O mâh-rûye dedim mihre gösterip dâniş

           Murâdım üzre güzel işte bu edâda olur

   

        3.Şedaraban Beste

           Beste: Tanbûrî İzak

           Güfte: Bâkî

   

          Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd-i âb

          Şu’le-i şem’-i cemâlin nûru imiş âfitâb

          Sanma şebnemdir düşen mihr-i ruhundan subh u dem

          Kubbe-i gerdûn çıkardı tâb-ı âhımdan gülâb

   

       4.Şedaraban Ağır Semâî

          Beste: Hacı Sâdullah Ağa

   

         Ne der murâdı dil-i kûy-i yâri biz biliriz

         Senin felek dediğin yâdigârı biz biliriz

         Hep böyle dilde olur tîr-i nâz mürde-i hûn

         Visâl için dolanır rûzigârı biz biliriz

   

       5.Şedaraban Yürük Semâî

          Beste: Tanbûrî İzak

   

         Pîr olmada gerçi gönül ammâ civân ister

         Nevreste-nihâl tıflı beğim nevcivân ister

         Dembedem gün aşk-ı denîn olmada efzûn

         Câme-hâba azm eylemeyi ol nihân ister 

   

    

   6. Şedaraban Saz Semâîsi

          Gâzi Giray Han

   

   

  İKİNCİ BÖLÜM  (Tasavvuf Müziği Konseri)

   

  1. Neveser İlâhi

      Beste: Selâhaddin Demirtaş

      Güfte: Sezâî

   

      Ey âşık-ı dildâde gel nûş edelim bâde

      Bir bâde gerek ammâ kim içile me’vâde

      İşit bu Sezâî’den ne buldu fenâîden

      Dost vechini gösterdi mir’ât-ı mücellâde

   

  3.Nihâvend İlâhi

     Güfte: Şeyh Zekâî Efendi

   

     Ey sipihr-i gaddâr

     Vey tâli’-i sitemkâr

     Rahmetmedin bu zâre

     Her dem kıldın âzâr

   

  4.Nihâvend İlâhi

     Beste: Zeki Altın

     Güfte: Muzaffer Özak

   

     Bu gece yâri gördüm

     Şükür elhamdülillâh

     Ayağına yüz sürdüm

     Şükür elhamdülillâh

   

  5.Nihâvend İlâhi

     Beste: Nizamoğlu Seyyid Seyfullah

     Güfte: Yeniköylü Hâdi Bey

   

     Bu aşk bir bahr-i ummândır

     Buna hadd ü kenâr olmaz

     Delîlim sırr-ı Kur’ândır

     Bunu bilende âr olmaz

   

  8.Nihâvend Nefes

    

     Haktır allahım

     Muhammed mâhım

     Alidir şâhım

     Allah eyvallah

   

   

       7.Hüseynî İlâhi

          Güfte: Şeyh Nigârî

   

         Nice ağlamayım etmeyim feryâd

         Giriftârem aşkın bînevâsıyem

         Leylînindir mecnûn şîrînin ferhâd

         Ben de şeh nigârın mübtelâsıyem

   

      8.Hüseynî İlâhi

         Güfte: İbrâhim Hakkı Erzurûmî

   

         Cân ü dilde hâne kıldın âkıbet

         Sen beni mestâne kıldın âkıet

         Şol aşkın zincirin tahrîk eyleyip

         Sen beni dîvâne kıldın âkıbet  

   

      9.Hüseynî İlâhi

   

        Ey cümle halkın maksûdu

        Al gönlümü senden yana

        Ey küllü şey’in mevcûdu

        Al gönlümü senden yana

   

      10.Hüseynî İlâhi

           Güfte: Yunus Emre

   

        İsm-i sübhân virdin mi var

        Bahçelerde yurdun mu var

        Bencileyin derdin mi var

        Garib garib ötme bülbül

   

      11. Segâh İlahi

           Beste: Âmir Ateş

           Güfte: Yunus Emre

   

        Cânım kurbân olsun senin yoluna

        Adı güzel kendi güzel Muhammed

        Mü’min olanların çoktur cefâsı

        Âhirette olur zevk u safâsı

   

   

      12. Segâh İlahi

        Ben bu aşka düş oldum

        Yandım yandım külhân oldum hû

        Zincir tutmaz urgan tutmaz

        Aşk ateşi hiç candan çıkmaz

        Yanar yüreğim dumanın tütmez hû

   

     13. Segâh Nefes

           Güfte: Mir’âtî

   

          Âmennâ söyledik hem ikrâr ettik

          Erenler bezmine lâşekçecine

          Bâğ-ı ma’rifette yetişip yettik

          Bûy aldık her gülden çiçekçesine

   

     14.Segâh İlahi

          Güfte: Yunus Emre

   

         Ben yürürem yâne yâne

         Aşk boyadı beni kane

         Ne âkılem ne dîvâne

         Gel gör beni aşk neyledi

   

     15.Segâh İlahi

         Güfte: Yunus Emre

   

         Acep lûtfun seherinde

         Seher vakti zikrullâh

         Bahâr vaktinde zikrullâh

         Bilene hoş ibâdettir

         Seher vaktinde zikrullâh

         Bahar vaktinde zikrullâh

   

    16.Segâh İlahi

   

        Server-i ser bülendimiz

        Hazreti pîr efendimiz

        Şâhid-i şeh levendimiz

        Hazreti pîr efendimiz

   

  Bu yazı 14 Haziran 2009 tarihinde eklenmiştir.
  Posted in: Haberler