Haberler

Ses ve Görüntü Arşivi

 • Resim Galerisi

 •           739.Vuslat

 • English Page

  Yaklaşan Etkinlikler

  1. “Semâ Mukâbelesi”

   Mayıs 27 @ 19:00 - 20:30

  Türk Halk Müziği Konseri

         Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından her ay düzenlenen konser programlarının bu ayki bölümünde, Türk Halk Müziği’nden örnekler sunuldu.

         Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda yapılan proğram iki bölümden oluştu. Birinci bölümde, Kırklareli, Tokat, Sivas, Yozgat ve Erzurum yöresinden türküler söylendi. ikinci bölümde ise, Şanlıurfa ve Elazığ yöresinin türküleri seslendirildi.

         Beraber ve solo söylenen türkülerin solistleri Ahmet UNCU, Ali KALAYCI, Enver ÖZEL, H.Alparslan TABAK, Hüseyin Alb ÖZEL, M.Ali TÜRKOĞLU, Murat ERDOĞAN, Osman ACAR, Ö.Faruk BELVİRANLI, Sezai ÜNAL, Süleyman ÖZEN, Ufuk YÜRÜÇ ve Vedat TÜZÜN. Ses sanatçılarna, Bağlamada Hasan GENÇ ile Fahri BÜYÜKBAHÇICAN, Kanunda M. Celalettin AKSOY, Violonselde Ali Vefa SAĞBAŞ, Udda Mehmet UÇAK, Neyde Süleyman YARDIM, Kemanda, T.Akın ÖZKÖK, Ritm Sazlarda da  Suat ORHAN ve Yusuf ORHAN eşlik etti.

         Büyük beğeni ile izlenin proğramın bitiminde Esin ÇELEBİ tarafından saançılara ödül takdim edildi.

  Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun bu ayki konser proğramında, Türk Halk Müziğinden örnekler sunuldu.

  Büyük ilgi ile izlenen proğramda beraber ve solo türküler seslendirildi.

  Her proğramda olduğu gibi, Türk Halk Müziği proğramında da izdiham yaşandı.

  Proğram bitiminde Esin ÇELEBİ tarafından ses ve saz sanatçılarına gül verildi.

  Proğramda seslendirilen türkülerin detayı şöyle:

  TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  1.Karşıda görünen yayla ne güzel yayla

  Bir dem süremedim giderim böyle

  Elâ gözlü pirim sen himmet eyle

  Biz de bu yayladan şaha gideriz

  Bir bölük turnaya sökün dediler

  Yürekteki derdi dökün dediler

  Yayladan ötesi yakın dediler

  Biz de bu yayladan şaha gideriz

  Pir Sultan Abdal’ım dünya durulmaz

  Gitti giden ömrüm geri dönülmez

  Gözlerim de şah yolundan ayrılmaz

  Biz de bu yayladan şaha gideriz

  2.Benim adım dertli dolap

  Suyum akar yalap yalap

  Böyle emreylemiş Çalap

  Derdim vardır inilerim

  Beni bir dağda buldular

  Kolum kanadım kırdılar

  Dolaba lâyık gördüler

  Anın için inilerim

  Ben bir dağın ağacıyam

  Ne  tatlıyam ne acıyam

  Ben mevlâya duacıyam

  Anın için inilerim

  Aşık Yunus eder âhı

  Gözyaşı siler günâhı

  Hakk’a âşıkam billâhi

  Anın için inilerim

  3.Bugün ben bir güzel gördüm

  Bakar cennet sarayından

  Kamaştı gözümün nûru

  Onun hüsn-i cemâlinden

  Salındı bahçaya girdi

  Çiçekler selâma durdu

  Mor menekşe boyun eğdi

   Gül kızardı hicâbından

  Bahçanın kapısın açtım

  Sanırsın cennete düştüm

  Sevdim coştum helâlaştım

  Bûse aldım yanağından

  Bahçanın kapısı daldır

  Dalında öten bülbüldür

  Emrah da bir ednâ kuldur

  Bağışla geç  günâhından

  4.Vardım Hind eline kumaş getirdim

  Açtım bedestânı sattım oturdum

  Sen benim başıma neler getirdin

  Ben senin kahrını çekemem gönül

  Eline aluben sazlar istersin

  Göllerde ördeği kazlar istersin

  Benden mahbûb kızlar istersin

  Ben senin kahrını çekemem gönül

  Kara bulut gibi göğe ağarsın

  Sulu yağmur gibi yere yağarsın

  O yar değil ne çok bakarsın

  Ben senin kahrını çekemem gönül

  5.Bir çift durna gördüm durur dallarda

  Seversen mevlâyı kalma yollarda

  Sizi bekleyen var bizim ellerde

  Bizim ele doğru gidin durnalar

  Durnam dertli öttün derdimi deştin

  El vurdun yâremin başın açtın

  Eşinden mi ayrıldın yolun mu şaştın

  Bizim ele doğru gidin durnalar

  Fazla gitmen Deremum’a varınca

  Selâm söylen eşe dosta sorunca

  Sağ selâmet murâdınız alınca

  Benden yâre selâm edin durnalar

                   Solist: Mehmet Ali Türkoğlu

  6.Mihrican mı değdi gülün mü soldu

  Gel ağlama garip bülbül ağlama

   Felek baştan başa kimi güldürdü

  Gel ağlama garip bülbül ağlama

  Şakı benim şeydâ bülbülüm şakı

  Bu dünya kimseye kalır mı bâkî

  Sana da mı değdi feleğin oku

  Gel ağlama garip bülbül ağlama

  Gonca gül açılır hâr ile geçer

  Dertlilerin ömrü zâr ile geçer

  Turâbî bîçâre serinden geçer

  Gel ağlama garip bülbül ağlama

                          Solist: Ufuk Yürüç

   

  7.Çiğdem der ki ben elâyım

  Yiğit başına belâyım

  Hepsinden ben âlâyım

  Benden âlâ çiçek var mı

  Lâle der ki be hey tanrı

  Benim boynum neden eğri

  Yardan ayrı düştüm gayrı

  Benden âlâ çiçek var mı

  Sünbül der ki boynum uzun
  Yapraklarım düzüm düzüm

  Beni ak gerdana dizin

  Benden âlâ çiçek var mı

  8.Bülbül bağa girip yapmış yuvayı

  Görmüş ki gülleri cümle hâr almış

  Bozulmuş gülşenin âb ü havâsı

  Sanki bu âlemi sitemkâr almış

  Öfkelenmiş kanbur felek bülbüle

  Pejmürdelik vermiş güle sünbüle

  Cümle âlemi de vermiş gulgule

  O zaman da hep gülleri hâr almış

  9.Dün gece yâr hanesinde yastığım bir taş idi

  Altım çamur üstüm yağmur yine gönlüm hoş idi

  Sen bugün nâdân ile gezdin merâk oldu bana

  Çeşm-i mestimden bile süzdüm merâk oldu bana

  Bir dağ ne kadar ulu olsa kenarı yol olur

  Buna bayram günü derler dostla düşman buluşur

                                               Solist: Hüseyin Alb Özel

  10.Kadem bastı gönül tahtı a sultânım safâ geldin

  Dil-i pür-reng-i tâb ü derde dermânım safâ geldin

  Gel ey dilberlerin şâhı melâhat burcunun mâhı

  Gedânın hâlini gâhî sorup şâhım safâ geldin

  Gel ey dilber-i âlîşân çün sensin hüsrev-i devrân

  Sana ben hep olam hayrân benim cânım safâ geldin

  İKİNCİ BÖLÜM

  1.Bülbüller düğün eyler

  Bilmem ki ne gün eyler

  Ben feleğe neyledim

  Bana bildiğin eyler

  Bülbülüm nevâ bilmem

  Dertliyim devâ bilmem

  Bana bir sevdâ geldi

  Başımdan savabilmem

  Bu dağın karı menem

  Gün vursa erimenem

  Yedi yıl yerde yatsam

  Aşığam çürümenem

  Bu dağın dudu benden

  Geçmez aşk odu benden

  Gördü yaram sağalmaz

  Tabîb el yudu benden

  2.Ben bu dağın ağacıyam

  Hem datlıyam hem acıyam

  Ben mevlânın muhtâcıyam

  Gel gör beni aşk neyledi

  Beni bu dağda buldular

  Kolum kanadım kırdılar

  Garip olduğum bildiler

  Gel gör beni aşk neyledi

           Solist: Habib Alparslan Tabak

  3.Ne feryâd edersin dîvâne bülbül

  Senin bu feryâdın gülşene kalsın

  Bu dünyada eremezsen murâda

  Huzûr-ı mahşere dîvâna kalsın

  Nesin methedeyim bir kaşı kâre

  Şu sîneme açtı onulmaz yâre

  Dünya tabîb gelse derdime çâre

  Derdimin dermânı Lokmân’a kalsın

  Bir cân için geçti cân ü serinden

  Vücûdum kül oldu aşkın nârından

  Emrah bûse istersen nazlı yârinden

  Bu bayram olmazsa kurbâna kalsın

                            Solist: Ahmet Uncu

  4.Yar yüreğim yar gör ki neler var

  Bu halk içinde bize gülen var

  Ko gülen gülsün hak bizi bilsin

  Nâdân ne bilsin bizi bilen var

  Bu yol uzaktır menzili çoktur

  Geçidi yoktur derin göller var

  Yunus sen bunda meydân isteme

  Meydân içinde merdâneler var

  5.Göster cemâlin şem’ini

  Yansın oda pervâneler

  Devlet değil mi âşıka

  Şem’ine karşı yaneler

  Ey hâli çok rânâ güzel

  Yağmaladın dil mülkünü

  Pek bağla aklın zincîrin

  Boşanmasın dîvâneler

  Mescid ile medreseyi

  Ismarladık zâhidlere

  Hakka ibâdet etmeye

  Yeter bize meyhâneler

  Cevr ü cefâ çekmeyinen

  Şemsi seni terkeylemez

  Seni seven âşıkların

  Hâşâ senden usanalar

  6.Arzuhâl için sultâna geldim

  Sâilem lûtfun ihsâna geldim

  Kanlı yaş ile arzuhâl yazdım

  Ol şehinşâha sunmaya geldim

  Sırr-ı semâ’ı duyunca rûhum

  Bîkarar olup dönmeye geldim

  Gönlüm mülevves oldu kesretle

  Bahr-i vahdette yüzmeye geldi

  Bendelik eyler cümle mevcûdât

  Ben de kulluğa sultâna geldim

  Der  ki Kuddûsî elhamdülillâh

  Geçtim sivâdan Yezdân’a geldim

  7.Ben bir Yakub idim kendi hâlimde

  Mevlânın kelâmı vardır dilimde

  Kaybettim Yusuf’u Ken’an ilinde

  Ağlar Yakub ağlar Yusuf’um diye

  Gitti de gelmedi vah yavrum diye

  Yusuf’um hocada okumaz oldu

  Onun bülbül dili şakımaz oldu

  Alnındaki nûru berk urmaz oldu

  Ağlar Yakub ağlar Yusuf’um diye

  Gitti de gelmedi vah yavrum diye

  Bir bezirgân geldi üç aylık yoldan

  Çıkarttı Yusuf’u sarnıçtan kuyudan

  Kerem kânî kıldı Mısır’a sultân

  Ağlar Yakub ağlar Yusuf’um diye

  Gitti de gelmedi vah yavrum diye

                           Solist: Vedat Tüzün

  8.Bülbülün göğsü al olur

  Gerdanda çifte hal olur

  Bülbül on bir ay la’l olur

  Gül açılmış gülfâma gel

  Bu meclis-i irfâna gel

  Bülbül bir küçücek kuştur

  Seher ötüşü ne hoştur

  Bülbül on bir ay serhoştur

  Gül açılmış gülfâma gel

  Bu meclis-i irfâna gel

  Bülbül daldan dala seker

  Göz yaşların güle döker

  Bülbül on bir ay âh çeker

  Gül açılmış gülfâma gel

  Bu meclis-i irfâna gel

              Solist: Ali Kalaycı

  9.Bağrımda bir ataş yani

  Yel vurdukça alavlani

  Gözlerim yollarda kaldı

  Gelmez aşkın bezirgâni

  Bu ataşı söndüremem

  Dünyayı ters döndüremem

  İntizârım getmez yara

  Arzuhâlım bildiremem

  Bağda kuruyan yaprağam

  Ne ölüyem ne de sağam

  Aşk denilen cehennemde

  Cayır cayır yanacağam

  10.Garip bir kuştu gönlüm

  Elimden uçtu gönlüm

  Saçının tellerine

  Kapıldı düştü gönlüm

  Beklerim erken seni

  Güller açarken seni

  Gel gidelim bahçeye

  Sen gül topla ben seni

  Suya düştü gülümüz

  Ötmüyor bübülümüz

  Bir kuru sevdâ yüzünden

  Zaya geçti ömrümüz

  Bu yazı 11 Nisan 2011 tarihinde eklenmiştir.
  Posted in: Haberler